آلبوم موسیقی مرغ سحر


هوشمند عقیلیکیفیت: عالی


1  سوفی نامه ...

Size: 4.3 Mb      Server: Pico.F         ..........  Download
----------------------------

2  سودایی (آواز خوانی همراه با پیانو) ...

Size: 5.3 Mb 
         Server: ---         ..........  Download
-----------------------------

3  مرغ سحر ...

Size: 5.9 Mb           Server: ---         ..........  Download
----------------------------

4   پرکن پیاله را ...

Size: 2.0 Mb          Server: ---         ..........  Download
----------------------------

5   دیدنی نیست ...

Size: 6.0 Mb          Server: ---         ..........  Download
----------------------------

6   خمار آلود ...

Size: 3.3 Mb          Server: ---         ..........  Download
----------------------------

7   تپیدن های دل ...

Size: 13.1 Mb         Server: ---         ..........  Download
----------------------------

8   رنگ رحمت (بی کلام) ...

Size: 3.0 Mb          Server: ---         ..........  Download
----------------------------
آلبوم موسیقی الهه ناز


1  ترانه من ...

Size: 5.4 Mb      Server: Pico.F         ..........  Download
----------------------------

2  دیلمان ...

Size: 5.5 Mb 
         Server: ---         ..........  Download
-----------------------------

3  چه شورها ...

Size: 5.4 Mb           Server: ---         ..........  Download
----------------------------

4   ای بهار آرزو ...

Size: 3.7 Mb          Server: ---         ..........  Download
----------------------------

5   الهه ناز ...

Size: 5.8 Mb          Server: ---         ..........  Download
----------------------------

6   خزان عشق ...

Size: 7.8 Mb          Server: ---         ..........  Download
----------------------------

7   او نیامد ...

Size: 5.1 Mb          Server: ---         ..........  Download
----------------------------

8   در کنج دلم ...

Size: 4.4 Mb          Server: ---         ..........  Download
----------------------------

9   مثنوی ...

Size: 8.3 Mb          Server: ---         ..........  Download
 ----------------------------